IKSZT Csávoly összes bejegyzése

KÖZSÉGÜNK

CSÁVOLY
CSÁVOLY
BARA TÓ
CSÁVOLY
CSÁVOLY
BARA TÓ (HÉTTÉRBEN A TV TORONY)
KÖRFORGALOM
CSÁVOLY (ELŐTÉRBEN A TV TORONY)
CSÁVOLY (ELŐTÉRBEN A TV TORONY)
TEMPLOM
MOGYI KFT
EMLÉKMŰ
EMLÉKMŰ
TEMPLOM
IKSZT
IKSZT
IKSZT
IKSZT
IKSZT
ÜDVÖZLŐ TÁBLA
HIVATAL
IKSZT
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TEMPLOM
CSÁVOLY

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

 

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges

  1. a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

  1. ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  2. ac) nem gazdasági célú vízigény;
  3. b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeket: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

 

A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól:

a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása 2018. december 31-ig.

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet szerint.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.

Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

A vízgazdálkodási bírság

A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé.

A kérelem benyújtásához formanyomtatványt készítettünk, ami a honlapról letölthető, illetve a községházán átvehető:

Felsőszentivánon: Blahó Juditnál

Csávolyon Bittnerné Ujfalusi Évánál

A kérelmet Felsőszentiváni Közöd Önkormányzati Hivatal Jegyzője, dr. Gyenes Gabriella részére kell benyújtani.

Az engedélyt hivatalunk adja ki.

 

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Kérelem kút vízjogi létesítési engedélyhez

Kérelem kút vízjogi megszüntetéséhez

Kérelem kút vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyhez

 

Felsőszentiván, 2018. október 20.

Félmilliárd forintot céloz meg a kistérség

Többek közt szakemberek képzésére, helyi kezdeményezések támogatására, hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók oktatáshoz való hozzáférésére költenék az 500 millió forintot.

A hátrányos helyzetű lakosság számára minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférést segítő pályázaton 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást remél elnyerni Baja és a vele konzorciumban pályázó Gara, Csávoly, Nemesnádudvar, Sükösd és a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat. Csütörtöki ülésén határozott így Baja képviselő-testülete, vita nélkül szavazták meg a pályázat benyújtását, amihez önerőt sem kellett vállalniuk az önkormányzatoknak. Szakemberek képzésére, iskolán kívüli programokra, helyi kezdeményezések támogatására, hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók oktatáshoz való hozzáférésére, valamint komplex óvodai szolgáltatásfejlesztésre költenék az összeget a projektben, ami 2-4 év alatt valósítandó meg.

Közfoglalkoztatási Kiállítás 2016.

Ismét a Közfoglalkoztatási Kiállításon és egyben újabb nyertes pályázat

Szeptember végén ismét lehetősége nyílt a nem mindenkinek kijáró részvételre Csávoly Község Önkormányzatának, a budapesti Vajdahunyad várában megrendezésre került II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon. Az impozáns stand egyből szemet is szúrt Pogácsás Tibor önkormányzati Államtitkár, és Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes Államtitkár Uraknak.
Elismerésüket a szavakon túl egy személyesen átnyújtott Emléklap formájában is kifejezve gratuláltak az elért eredményekhez, amely érdem nem csak a csávolyi közfoglalkoztatás asztalosainak és mezőgazdászainak szólt, hanem az összes további programokban dolgozó közmunkásnak, és az összes közfoglalkoztatáshoz kötődő hivatali munkát végző dolgozóknak egyaránt.
Államtitkár Úr záróbeszédében ünnepélyesen bejelentette, hogy azon kiállítók, akik Start mezőgazdasági munkaprogramjuk keretein belül benyújtott hűtőkapacitás fejlesztéséhez kapcsolódó pályázattal rendelkeznek, nyertes projektet tudhatnak magukénak. Ez Csávoly esetében újabb, több mint 2 millió Forintos fejlesztést jelent.

emléklap-2.közfogi kiállítás14516359_774882825948587_2734925937094194782_n14470371_774882745948595_8213014527220041525_n14446229_774882619281941_8039952170719210822_n14449015_774882909281912_3546357101338808928_n14519772_774883055948564_3619643931813147740_n (1)14457248_774883082615228_886194514160988430_n14463173_774883079281895_1335703663988801906_n14448997_774883329281870_8298159682141614518_n14440821_774883239281879_1934176937908975900_n14495527_774883315948538_5191318022559449273_n14494665_774883522615184_7919875060572122106_n14517492_774883495948520_824600568466116023_n