Egyéb kategória bejegyzései

KÖZSÉGÜNK

CSÁVOLY
CSÁVOLY
BARA TÓ
CSÁVOLY
CSÁVOLY
BARA TÓ (HÉTTÉRBEN A TV TORONY)
KÖRFORGALOM
CSÁVOLY (ELŐTÉRBEN A TV TORONY)
CSÁVOLY (ELŐTÉRBEN A TV TORONY)
TEMPLOM
MOGYI KFT
EMLÉKMŰ
EMLÉKMŰ
TEMPLOM
IKSZT
IKSZT
IKSZT
IKSZT
IKSZT
ÜDVÖZLŐ TÁBLA
HIVATAL
IKSZT
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TEMPLOM
CSÁVOLY

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

 

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges

  1. a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

  1. ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  2. ac) nem gazdasági célú vízigény;
  3. b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeket: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

 

A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól:

a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása 2018. december 31-ig.

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet szerint.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.

Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

A vízgazdálkodási bírság

A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé.

A kérelem benyújtásához formanyomtatványt készítettünk, ami a honlapról letölthető, illetve a községházán átvehető:

Felsőszentivánon: Blahó Juditnál

Csávolyon Bittnerné Ujfalusi Évánál

A kérelmet Felsőszentiváni Közöd Önkormányzati Hivatal Jegyzője, dr. Gyenes Gabriella részére kell benyújtani.

Az engedélyt hivatalunk adja ki.

 

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Kérelem kút vízjogi létesítési engedélyhez

Kérelem kút vízjogi megszüntetéséhez

Kérelem kút vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyhez

 

Felsőszentiván, 2018. október 20.

Védőnő

Védőnői Szolgálat

Védőnő: Farkas Erika

Tanácsadó címe: 6448. Csávoly, Petőfi Sándor utca 12/A

Telefon: 06/30/0834030 (munkanapokon 08 órától 16 óráig)

e-mail: vn-csavoly@kmk.hu

 

Fogadóóra:

Hétfő: 13:00-15:00

Kedd, csütörtök, péntek: 08:00-10:00

Védőnői várandós tanácsadás:

Szerda: 08:00-10:00

Védőnői csecsemő és kisgyermek tanácsadás:

Szerda: 10:00-12:00

Rendelkezésre állási idő: 

Hétfő-Péntek: 08:00-16:00

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

TÉLŰZŐ

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, akik eljöttek, és megtisztelték rendezvényünket. Köszönjük a rengeteg tombola felajánlást, illetve, az 1600 db tombolajegy vásárlását, melynek bevételét a községi gyermeknapunk megrendezésére használjuk majd fel, ezzel is még színesebbé téve a gyerekek napját.

Bátran kijelenthetjük, hogy egy nagyon jó hangulatú napon vagyunk túl, ahonnan mindenki jó kedvvel és élményekkel térhetett haza.

Jövőre ugyanitt, ugyanekkor…


II. JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI FORGATAG

Köszönjük mindenkinek hogy ilyen sokan megtisztelték a rendezvényünket, a rengeteg tombola felajánlást, illetve hogy több mint 1500 tombola jegy talált gazdára!
Köszönjük a Civil szervezeteknek, hogy ilyen sok, szép áruval érkeztek, ezzel is még jobban színesítve a rendezvényt.
Köszönjük mindenkinek a segítséget, aki valamilyen formában is, de segített abban , hogy ilyen jól sikerüljön az idei “Adventi Forgatag” rendezvényünk!
Jövőre ugyanitt , ugyanekkor…

Babicz János

IKSZT vezető


IDŐSEK KARÁCSONYA AZ IKSZT-BEN

December 7-én (szombaton) köszöntöttük községünk 60 év feletti lakóit, akik egy Operett Show-t láthattak a színpadon magyar nótacsokorral. Ezúton köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttek, és megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényünket!

Babicz János

IKSZT vezető


FALU MIKULÁSA AZ IKSZT-BEN

December 8-án (vasárnap) megérkezett a mikulás a gyerekek nagy örömére. Egy mikulásváró kis műsor után pedig ki is osztotta a jól megérdemelt csomagokat is a lurkóknak, akik nagyon örültek az ajándéknak. Itt szeretnénk köszönetet mondani a Nyugdíjas Klubnak a segítségért!

Babicz János

IKSZT vezető


Kiállítás megnyitó az IKSZT-ben.

Advent első vasárnapján, december 1-én megnyitottuk a helyi amatőr művészeink alkotásaiból berendezett kiállításunkat az IKSZT galéria termében. Csala Józsefné köszöntötte a megjelent vendégeket, és kiállító művészeket, akik pár mondatban vázolták fel munkásságukat. Mindezek után Muka Gábor ünnepi gondolatai után közösen gyújtottuk meg advent alkalmából az első gyertyát.

                                                                                                                                                                  Babicz János

IKSZT vezető


AKTUÁLIS PROGRAMJAINK:


I. JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI FORGATAG CSÁVOLYON

2018. 12. 16. (VASÁRNAP)

Idén első alkalommal szerveztük meg a Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületével karöltve az I. Jótékonysági Adventi Forgatagunkat, ahova nagyon sokan eljöttek, ezzel is támogatva a helyi civil szervezeteket. Ezúton is nagyon szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatást, segítséget és a részvételt, hiszen ez minden egy jó cél érdekét szolgálta. Már most kijelenthetjük, hogy jövőre ismét lesz Adventi Forgatag!!!

IDŐSEK KARÁCSONYA AZ IKSZT-BEN

2018. 12. 01. (SZOMBAT)

December első napján a közelgő ünnepekre való tekintettel vártuk nagy szeretettel az IKSZT-be községünk 60. életévét betöltött lakóit. Egy színvonalas operett műsorral kedveskedtünk nekik, majd Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóvoltából vendégeltük meg őket egy ünnepi ebéddel.

FALU MIKULÁSA AZ IKSZT-BEN

2018. 12. 02. (VASÁRNAP)

Idén is sok szeretettel vártuk községünk pici lakóit az IKSZT-be, ahova természetesen megjött a “Falu Mikulása” is, akit a Mosolyra Hangolók zenekar színvonalas műsora vezette fel.

CSALÁDI NAP AZ IKSZT-BEN

2018. 08. 17. (PÉNTEK)

Ahogy minden évben, így idén és megrendeztük a hagyományos családi napunkat az IKSZT-ben. Színes programokkal vártuk községünk lakóit, Nasz Dani közönségtalálkozójával kezdődött a program, amit buborékshow, majd lufihajtogató bohóc műsora követte, zárásként pedig a Csiga Duó gyermek zenekar fellépése következett, amit nagyon élveztek a gyerekek. Egész délután ingyen lángossal, légvárral, trambulinnal kedveskedtünk a megjelenteknek, illetve csillámtetkózás is volt terítéken a piciknek.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítséget, támogatást, egy szép délutánt tudtunk így varázsolni az művelődési ház udvarába.

Pár fotó a programról:

CSÁVOLYI FALUNAPOK 2018.

Az idei évben június utolsó hétvégéjén rendeztük meg községünk hagyományos falunapját. Szokásokhoz híven pénteken a 70. év felettieket láttuk vendégül, színes műsorokkal kedveskedtünk neki, az est fénypontja pedig egy Operett Show volt a színpadon. Ezen az estén kerültek átadásra a “Csávolyért Emlékérem” kitüntető címek is, melyekhez gratulálunk a kitüntetetteknek.

Szombaton pedig a szokásos halfőzésé volt a főszerep, mellette pedig a színpadon különféle, színes fellépésekkel szórakoztattuk a megjelenteket. Egész délután egy látvány fafaragó dolgozott egy szobron, ami nagyon szépre sikerült. A gyerekeknek csillámtetkó, pónilovaglás, ugrálóvár jelentette a kikapcsolódást, de lángossal és vattacukorral is kedveskedtünk a közönségünknek. Este 9-kor a nap sztárvendége, a Sramlikings lépett a színpadra, amit egy utcabál követett.

Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a segítséget a falunapon, ez egy igazi csapatmunka volt!

MAJÁLIS A SPORTPÁLYÁN

Az idei évben is megrendeztük május 1. alkalmából a már hagyománnyá vált Majálisunkat, amelyre sok szeretettel vártuk községünk lakóit. Az igen színes programok között szerepelt kispályás foci, 11-es rúgó verseny, illetve a gyerekek nagy örömére légvár és trambulin is várta a kicsiket. Együtt tornázhatott bárki egy aerobic edző irányításával egy rendhagyó retro aerobic órán.

Délben megvendégeltük községünk lakóit egy ebéddel, melyre szép számmal jelentkeztek már előre.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek az áldozatos munkát, és az anyagi támogatásokat is, melyek nélkül ez a rendezvény ilyen jól nem valósult volna meg! KÖSZÖNJÜK!!!

Beszéljen pár fotó eme szép napról:

Csávolyi Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde

Az óvodai beiratkozási nyilatkozat az alábbi linken letölthető:
ÓVODAI FELVÉTELI NYILATKOZAT

 

 

Március 13-án az óvoda keretein belül emlékeztünk meg az 1848/49 március 15. forradalom és szabadságharc évfordulójáról.

Közös sétával egybekötve feldíszítettük az emlékművet a gyerekek által készített nemzeti színű virágokkal.

 

 

 

 

Nagycsoportosaink a mai napon bemutatkoztak az elsős tanító néninek. Kötetlenül beszélgettek a március 15. szabadságharcról, számoltak, énekeltek németül és mindenki elmondta, hogy melyik foglakozás tetszik neki a legjobban.

Köszönjük Dragi néninek a látogatását és szeretettel várjuk vissza!

Kedves Szülők!
 
A Maci és a Süni csoportosok a mai napon ellátogattak a község múzeumába, ahol számunkra ismeretlen tárgyakkal, eszközökkel, öltözködési szokásokkal ismerkedhettek meg.
A séta a múltba, nagyon érdekes volt mindenki számára. A legnagyobb érdeklődést a faluról készült makett váltotta ki a gyerekekből, mert mindenki szerette volna tudni, hogy melyik az ő házuk.Köszönjük a lehetőséget!
Kedves Szülők!
 
Német nemzetiségi napot tartottunk az óvodában.
A kislányok kékfestőbe öltöztek, majd német dalos körjátékkal nyitották meg a  kiscsoportosok a programot.
A közös tánc után lehetőségük volt a gyerekeknek kézműves foglalkozáson részt venni, többek között kipróbálhatták , hogyan készül a kékfestő illetve a csipkeminta.
Az elkészített munkákat haza is vihették.

 

 

Kedves Szülők!

A mai napon a Szegedi Látványszínház tartott előadást a gyerekeknek. Vidám farsangi hangulatot, tartalmas mesével egészítették ki, melyben felhívták a gyerekek figyelmét a rendszeres fogmosásra, helyes étkezésre, mozgásra. Az előadást közös tánccal zártuk.
Köszönjük szépen az SZMK-nak az anyagi támogatást!